top of page

Privacyverklaring

Elena Jongman Fotografie, gevestigd aan Boslelie 48, 9408 LV Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

In verband met wetswijzigingen zal de privacyverklaring in voorkomend geval moeten worden aangepast. 

Privacy is een serieuze zaak en daarom behandelen we de persoonlijke gegevens van de klant met voorzichtigheid. 


Contactgegevens: 
 

www.elenajongmanfotografie.com 

Boslelie 48, 

9408 LV Assen 

0592855051 


Persoonsgegevens die wij verwerken 
 

 Elena Jongman Fotografie verwerkt de persoonsgegevens van de klant, omdat de klant gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de klant deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer voor het sturen van de factuur en controle op betaling van de factuur. (Het is wettelijk verplicht om naam en adres van de klant op de factuur te vermelden) 

Al deze bovenstaande gegevens zijn nodig voor het nodige contact/overleg over de foto shoot. 

De onderstaande gegevens zijn noodzakelijk voor het goed kunnen uitvoeren van de fotoshoot. 

- Locatie fotoshoot 

- Lijst met overige contactgegevens opgegeven door de klant 

- Bij huwelijksreportages: 

gegevens ceremoniemeester(s) 

programma huwelijksdag 

aanvullende gegevens bij kerkelijke bevestiging 

eventueel noodzakelijke familieomstandigheden 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de klant er van overtuigd is dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via elenajongmanfotografie@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Opslag en verwerking van gegevens

Hieronder staat welke gegevens we opslaan en welke locatie dit gebeurt. 

Web-host 

De gegevens die door de klant worden ingevuld op een formulier van onze website worden opgeslagen in de database van onze webhost. Het betreft de eerder in deze privacyverklaring vermelde persoonsgegevens. 

 

Online Administratie

We maken gebruik van een online dienst voor de facturen en boekhouding. De gegevens die in de online dienst worden opgeslagen zijn: Namen, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. 

 

Online e-mailprogramma 

Alle door ons verstuurde e-mails naar de klant en de ontvangen e-mails van de klant staan in ons online emailprogramma. Het betreft de correspondentie die we met de klant hebben, met gegevens als namen,telefoonnummers, e-mailadressen en de informatie over de opdracht. 

 

Online gallery 

De klant krijgt van ons een online gallery met alle (hoge en/of lage) resolutie foto’s. In de titel van deze online gallery staat de naam van de klant. 

 

Albums 

De albums worden gedrukt bij een extern bedrijf. Aan de drukker geven wij de naam van de klant door als kenmerk voor het te drukken album. Wil de klant zijn naam en eventueel aanvullende gegevens op de voorkant van het album laten vermelden, dan is dat ook zichtbaar voor de drukker. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Elena Jongman Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 

Namen, adressen, e-mailadres, telefoonnummer, trouwdatum en bankrekeningnummer bewaren we maximaal 5 jaar na het boekjaar waarin het laatste product is geleverd. Deze gegevens staan in onze facturen en boekhouding en we zijn wettelijk verplicht deze te bewaren. Noodzakelijke extra informatie over de fotoshoot of huwelijksreportage bewaren we maximaal 2 jaar nadat het laatste product door ons is afgeleverd, dit is nodig voor de vormgeving van eventuele nabestelde albums. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Elena Jongman Fotografie verkoopt gegevens van de klant niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens van de klant verwerken in onze opdracht, zoals het afdrukken van albums, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van zijn gegevens. Elena Jongman Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken 

Elena Jongman Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft de klant het recht om zijn eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft de klant het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de klant bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van de klant beschikken in een computerbestand naar de klant of een ander, door de klant genoemde organisatie, te sturen. Wilt de klant gebruik maken van zijn recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft de klant andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar elenajongmanfotografie@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de klant is gedaan, vragen wij de klant een kopie van zijn identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy van de klant. Elena Jongman Fotografie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoekvan de klant reageren. Elena Jongman Fotografie wil de klant er tevens op wijzen dat de klant de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Elena Jongman Fotografie neemt de bescherming van de gegevens van de klant serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de klant de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via elenajongmanfotografie@gmail.com 

bottom of page